Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Eldning utomhus - Lagar och regler.

Eldning såväl inomhus som utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det regleras därför i flera olika lagtexter. Här följer några exempel.

13 kap. Om allmänfarliga brott

6 § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det, döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).

2 kap. Allmänna hänsynsregler mm

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap. Ansvar

3 § Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket.