Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Handlingsprogram

Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet mot brand respektive räddningstjänst (LSO 3:8). Programmet avser mandatperioden 2023 – 2026 och är ett styrdokument för verksamheten. Programmet anger vilka mål förbundet har, vilken skadeavhjälpande förmåga som skall upprätthållas, och hur det brandförebyggande arbetet ska bedrivas.

Det skall även vara informativt för den enskilde och tjäna som underlag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsyn av verksamheten. Du som enskild fastighetsägare, verksamhetsutövare, invånare eller besökare i någon av de tre medlemskommunerna ska genom handlingsprogrammet få en bild av vilket stöd du kan förvänta dig såväl före som under och efter en olycka.