Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandsäkerhet i skog och mark

Att göra upp eld medför ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. I Sverige är det relativt vanligt med både gräsbränder och skogsbränder. Därför ska du alltid ha koll på brandrisken innan du eldar, liksom på om det råder eldningsförbud.

 Hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du läsa mer om brandsäkerhet i skog och mark. Där finns värdefull information om hur du ska för hur du ska förbereda dig.

Räddningstjänsterna i Kronobergs län har gemensamt tagit fram råd om hur man utformar en säker grillplats.

Ansvaret regleras bland annat i följande lagtexter:

Brottsbalken
13 kap. Om allmänfarliga brott
6 § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det, döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).

Miljöbalken
2 kap. Allmänna hänsynsregler mm
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lagen om skydd mot olyckor
10 kap. Ansvar
§ Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket.