Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Utryckningsorganisation

Beredskap. RÖK har trettiofem styrkeledare och brandmän i ständig beredskap för att kunna rycka ut vid alla tänkbara olyckor inom förbundet. Därutöver finns även insatsledare för samordnad ledning i beredskap och ett trettiotal brandmän utan beredskapskrav. I beskrivningen av de olika brandstationerna framgår det om stationen är bemannad med personal i beredskap eller ej.

Larmorganisation. RÖK tillämpar ett länsgemensamt system för utalarmering och styrkeuppbyggnad benämnt ”dynamisk resurshantering” (DRH*). Systemet bygger på att ett stort antal händelsetyper dels definierats och dels indelats i allvarlighetsgrad låg, medel eller hög. Till varje ”definition” med svårighetsgrad finns ett så kallat ”recept” som anger vilka resurser som ska larmas. Målet med att införa och tillämpa systemet dynamisk resurshantering som utalarmeringssystem är att möjliggöra snabbare hjälp vid olyckor.

*) Dynamisk resurshantering innebär att SOS-operatör kan larma den, eller de, räddningsresurser som kan vara snabbast på plats. Systemet medger även att en specifik kompetens eller förmåga larmas till en händelse. Via positioneringssystem ser SOS-operatören var alla befinner sig och genom att kryssa i eller ur rutor i de förslag på räddningsenheter som kommer upp på skärmen skickas larmet ut till önskade resurser. Systemet infördes i Kronobergs län under våren 2016.

 För att fullt ut kunna tillämpa systemet med DRH och både säkerställa ”snabbast möjliga hjälp till den drabbade” och styrkeuppbyggnaden samverkar vi med våra tio grannkommuners räddningstjänster och tillämpar s.k. ”gränslös räddningstjänst”.

 Specialutrustning, av olika slag finns fördelad på våra deltidsstyrkor på ett sådant sätt att rätt utrustning så snabbt som möjligt ska komma fram till olyckstyper där de behövs. I beskrivningen av stationerna framgår det vilken specialkompetens man har.

Deltidsstyrkornas personal har ”vanliga” arbeten och därutöver anställning som räddningspersonal. Om man tillhör en station med beredskapskrav är det normala att beredskapen fullgörs var fjärde vecka. Under beredskap ska personalen, dygnet runt, kunna inställa sig för tjänstgöring inom fem till sju minuter beroende på ort. Angiven tid inbegriper omklädning/påtagning av personlig skyddsutrustning.

Stationer utan beredskapskrav bemannas av anställda deltidsbrandmän. De har inget krav på sig att befinna sig på orten, vilket innebär att man inte alltid kan fullfölja en utryckning. Vid dessa stationer finns utrustning och kompetens för att kunna påbörja räddningsinsatser och förbereda för tillkommande styrkor.

Räddningsledning. I varje deltidsstyrka med beredskap finns det en styrkeledare som med utbildning och delegation för att verka som räddningsledare. För samordning av räddningsinsatser och strategisk ledning finns dels insatsledare och dels räddningschef i beredskap (dessa båda funktioner kan innehas av samma befäl).