Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandteknisk rådgivning

Räddningstjänsten får ofta förfrågan när en om-, till- eller nybyggnad planeras, om hur vissa brandtekniska problem i byggnaden skall lösas. I räddningstjänstens myndighetsroll ingår att kunna medverka som rådgivare i vissa enkla brandskyddsfrågor i samband med byggnation. Rådgivningen kan i sådana fall röra sig om diskussion runt vissa detaljlösningar, en grov uppskattning av det totala brandskyddet eller tolkning av gällande regler föreskrifter.

Det erinras dock om att räddningstjänstens rådgivning varken kan eller får ses som en brandprojektering, konsultuppdrag eller godkännande av objektet i samband med en byggprojektering. Myndighetsrollen och därmed beslutanderätten när det gäller byggärenden ligger på byggnadsnämnden. Dock kan räddningstjänsten vid byggsamråd och liknande medverka som byggnadsnämndens sakkunnige.

Byggherren är enligt gällande bygglagstiftning alltid ytterst ansvarig att samhällets brandskyddskrav tillgodoses. Genom en av byggherren upprättad och av byggnadsnämnden beslutad kontrollplan. Detta innebär således att byggherren har ansvar över att erforderlig brandskyddskompetens finns inom projektet. Därför är det viktigt att komma ihåg att rådgivning från räddningstjänsten ej fråntar byggherren eller den brandprojektör som denne anlitat, det ansvar som åligger honom enligt gällande bygglagstiftning.