Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandfarliga varor

Här hittar du information angående följande: Vad är en brandfarlig vara, är, När krävs tillståd för hantering av brandfarliga varor, Hur går en ansökan  till, Vilka är det utfärdar tillstånd, Regler för hantering av brandfarliga varor och Vilka som ansvarar för tillsyn.

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C. Exempel på dessa gaser är acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter om brandfarlighet finns i respektive produkts säkerhetsdatablad.

Brandfarliga vätskor är alla vätskor som har en flampunkt som inte
överstiger 100 °C.

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter om flampunkt finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9). Alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen.

Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller någon av dess föregångare. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera.

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i:

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg utför tillståndshanteringen för samtliga tre medlemskommuner i förbundet (Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge). 

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor skall en ansökan lämnas in till räddningstjänsten Östra Kronoberg. Detta är för att vi ska kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav. Tillståndsansökan görs via en särskild blankett som finns under fliken dokument

För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är kartor, ritningsunderlag, beskrivning av verksamheten, installationsintyg, m.m.  Mer information om detta finns i vägledningen till ansökningsblankett för brandfarliga varor.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Det underlättar oftast om sökanden samråder med RÖK’s handläggare redan innan tillståndsansökan lämnas in.

Efter att RÖK har granskat de inkomna ansökningshandlingarna och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall anläggningen avsynas av RÖK innan den får tas i drift, dvs. innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar RÖK att tillståndet börjar gälla och anläggningen får tas i drift.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. 

För mer info:

Brandfarligt och explosivt (msb.se)

Räddningstjänsten Östra Kronoberg utför tillsyn över hanteringen av de brandfarliga varorna i medlemskommunerna. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.