Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla arbetsplatser ska införa ett systematiskt brandskyddsarbete med regelbundna internkontroller och utbildning av personalen. Du som är ansvarig för verksamheten ansvarar också för brandskyddet. Det betyder att du måste se till att du gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna. Det är ett stort ansvar för både mjuka och hårda värden.

I det allmänna rådet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tolkat, med bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt med systematiskt brandskyddsarbete och dokumentation för varje verksamhet som bedrivs. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att brandskyddsåtgärder som innefattar både tekniska och organisatoriska.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägaren till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning. Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

Det systematiska brandskyddsarbetet växer successivt beroende på en verksamhetens eller byggnadens risker. Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Exempel på olika nivåer i systematiskt brandskyddsarbete

Enkel
Medel
Hög