Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Explosiva varor

Här hittar du information angåede följande: Vad är en explosiv vara, När krävs tillstånd vid hantering av explosiva varor, Vem är det som utfärdar tillstånd, Hur ansöker jag om tillstånd, Vilka regler gäller vi hantering av explosiva varor och Vilka ansvarar för tillsyn.

I lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt. I MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:4 anges närmare vad som avses med detta.

Ämnen, blandningar och föremål som uppfyller kriterierna för att klassificeras som Explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt EU-förordning nr 1272/2008 (CLP-förordningen), eller som Klass 1 enligt reglerna för transport av farligt gods (ADR/RID) är explosiva varor.

Även ämnen och blandningar som visar positivt resultat i något av testerna i Testserie 2 enligt FN:s testhandbok för klassificering av farligt gods är explosiva varor.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg utför tillståndshanteringen för samtliga tre medlemskommuner i förbundet (Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge). 

Vid tillståndspliktig hantering och överföring inom Sverige av explosiva varor skall en ansökan lämnas in till räddningstjänsten Östra Kronoberg(RÖK). Detta för att vi ska kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav. Tillståndsansökan görs via en särskild blankett som finns under dokument. Ansökningsblankett tillstånd för explosiva varor

För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är kartor, ritningsunderlag, beskrivning av verksamheten, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna har genomgått lämplig utbildning m.m.

Mer information om detta finns i vägledningen till ansökningsblankett för explosiva varor.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Det underlättar oftast om sökanden samråder med RÖK’s handläggare redan innan tillståndsansökan lämnas in.

Efter att RÖK har granskat de inkomna ansökningshandlingarna och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall anläggningen avsynas av RÖK innan den får tas i drift, dvs. innan de explosiva varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar RÖK att tillståndet börjar gälla och anläggningen får tas i drift.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av explosiva varor.

För mer info:

Explosiva varor

Räddningstjänsten Östra Kronoberg utför tillsyn över hanteringen av de explosiva varorna i medlemskommunerna. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.