Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Lagstiftning

Räddningstjänstlagen ersattes 1 januari 2004 av lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Tyngdpunkterna i den nya lagstiftningen kan sammanfattas enligt följande:

Lagens struktur bygger på de tre skedena, förebyggande åtgärder, räddningstjänst och efterföljande åtgärder, samt ansvar för den enskilde, för kommunen och för staten.

Minskad detaljreglering i förhållande till tidigare lagstiftning och förordning, av framför allt den kommunala räddningstjänsten.

Nationella mål för både olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstsverksamheten har införts.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor (räddningstjänst- respektive olycksförebyggande verksamhet) ska upprättas i kommunerna.

Den enskildes ansvar tydliggörs, bland annat genom skyldighet att upprätta skriftlig redogörelse för brandskyddet i vissa verksamheter samt att kommunens kontroll av säkerheten sker genom tillsyn.

Ökad betoning på olycksförebyggande verksamhet, kommunen ska främja säkerheten för dem som vistas i kommunen, vidare vara verksam för skydd mot andra olyckor än bränder samt tillvarata varandras resurser för förebyggande verksamhet och stödja den enskildes förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Kommuner och statliga räddningstjänstmyndigheter ska i skälig omfattning utreda olycksorsaker och olycksförlopp samt att utvärdera hur räddningsinsatsen har genomförts.